english

Prodaja pokretnina - Bravarska TEAM d.d. u stečaju

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. u stečaju, Rudarska 1, Mursko Središće, OIB 78374990082, dana 01. ožujka 2017

 

OBJAVLJUJE PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA

 

 

1) Prodaju se kao cjelina strojevi, oprema i materijal bravarske radione u vlasništvu stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda. Cjelina se sastoji od pokretnina prema slijedećem popisu:

 

R. br.

Inv. broj

Naziv dugotrajne imovine

Količina

Jed. Mjera

Jedinična cijena kn

Procjena vrijednosti kn

1

2416

Stupna bušilica

1

kom

800

800

2

9131

Končar aparat za zavarivanje

1

kom

200

200

3

1993

Stupna bušilica

1

kom

600

600

4

548

Stolna bušilica

1

kom

400

400

5

1993/1

Stupna bušilica Webo

1

kom

600

600

6

549

Metalni garderobni ormar

2

kom

120

240

7

550

Željezna polica 163x45x190

1

kom

120

120

8

551

Željezna polica manja

1

kom

80

80

9

552

Stalak s rolerom

1

kom

20

20

10

553

Garderobni ormar jedna vrata

5

kom

120

600

11

554

Garderobni ormar sa troja vrata

2

kom

180

360

12

555

Stroj za piganje lima

1

kom

1.500

1.500

13

21452

Stupna bušilica Metalac Čakovec

1

kom

800

800

14

P-4705

Omes ravnalica željeza sa bubnjem+vodilice

1

kom

1.500

1.500

15

P-550

Vaga 1000 kg

1

kom

200

200

16

P-551

Stroja za popravak oplata

1

kom

100

100

17

P-552

Kovački škripac

1

kom

150

150

18

P-553

Nakovanj kovački

1

kom

250

250

19

P-554

Šegrt podupirač

4

kom

20

80

20

P-555

Stativ s rolorom

2

kom

20

40

21

556

Škare za lim mehaničke

1

kom

150

150

22

557

Reflektor

1

kom

120

120

23

558

Škare za rezanje armature

1

kom

200

200

24

M-1

Rebrasto željezo-šipke fi 28

3480

kg

2

6.960

25

M-2

Armaturna vilica rebrasto željezo fi 18, l=180

26

kom

5

130

26

M3

Rebrasta Fe šipka savijena fi 16, l=4,5 m

42

kom

20

840

27

M4

Fe šipka fi 10, l=6 m

16

kom

15

240

28

M5

Istegnuti metal 50x120

6

kom

20

120

29

M6

Čelična ploča 200x100

2

kom

20

40

30

M7

Dekapirani lim 300x150, 2 mm

1

kom

30

30

31

M8

Perforirani lim 125x250

1

kom

30

30

32

M9

IPE 260

6

m

126

756

33

M10

IPE 450

9,2

m

280

2.576

34

M11

ALU cijev 100x100x2

12

m

5

60

35

559

Fe police za šipkasti materijal iz "U" profila

2

kom

800

1.600

36

560

Fe stalža veća za šipkasti materijal

1

kom

1.200

1.200

37

561

Fe pank sa škripcem

1

kom

500

500

38

562

Fe pank sa škripcem i donjim vratima

1

kom

550

550

 

 

UKUPNO:

24.742

 

2) Vrijednost imovine je utvrđena po ovlaštenom sudskom vještaku. Imovina se prodaje po principu „viđeno – kupljeno“ i naknadni prigovori se neće uvažiti. Ponuđene cijene ne mogu biti manje od procijenjene vrijednosti. Na kupovninu se plaća PDV a sve poreze i pristojbe snosi kupac. Pisana ponuda mora sadržavati ime, OIB, adresu, mail adresu, telefon i broj računa ponuditelja. Kod jednakih ponuda prednost pri kupnji ima ponuditelj koji je prije uplatio jamčevinu.

 

3) Ponuđači trebaju poslati ponudu za kupnju zaključno sa 10. ožujkom 2017 godine. Ponude poslane nakon isteka roka neće se uvažiti. Ponuditelj je dužan uz ponudu dostaviti dokaz o uplati jamčevine u minimalnom iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti. Jamčevina se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj HR7424840081107642308. Ponuditelju čija ponuda neće biti prihvaćena jamčevina će se vratiti u roku od 8 dana od dana slanja obavijesti o neprihvaćanju ponude. Ponuditelj čija će ponuda biti prihvaćena obavezan je platiti kupovninu u roku od 8 dana od dana izdavanja računa, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Nakon uplate kupovnine kupac je dužan kupljeno preuzeti u roku od 8 dana o svom trošku. Ponude se upućuju na adresu Đuričin Tomislav, stečajni upravitelj TEAM d.d. u stečaju, Dravska poljana 1, Varaždin s napomenom „Ponuda za kupnju cjeline bravarija “.

 

4) Zainteresirane osobe mogu razgledati imovinu dana 7. i 9. ožujka 2017 od 10 do 11 sati na lokaciji u Murskom Središću, Rudarska 1.

 

5) Ponuđači će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 24. ožujka 2017 godine.

 

6) Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected].