english

Prodaja nekretnina TEAM d.d. u stečaju

 

Stečajni upravitelj društva TEAM d.d. „u stečaju“, Rudarska br. 1, Mursko Središće, OIB: 78374990082, dana 11.lipnja 2019. godine

OBJAVLJUJE

Prodaju se slijedeće nekretnine stečajnog dužnika:

  1. nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, k.o. Mursko Središće, zk.ul.br. 2577, kat.čest.br. 643, dvorište rudarska površine 676 m2, parkiralište rudarska 1513 m2, ukupne površine 2189 m2, procijenjene vrijednosti 282.000,00 kn;

  2. nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Čakovcu, k.o. Mursko Središće, zk.ul.br. 1750, kat.čest.br. 694/3, put ukupne površine 1083 m2, procijenjene vrijednosti 106.000,00 kn.

Sve poreze i pristojbe snosi kupac.

Ponuditelji su dužni pisane ponude dostavljati preporučenom pošiljkom u zatvorenoj omotnici na adresu stečajnog upravitelja Tomislav Đuričin, Dravska poljana 1, Varaždin, s naznakom „ponuda za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju “. Ponuditelji trebaju poslati ponudu za kupnju nekretnina zaključno sa 18.lipnja 2019. godine.

Pisane ponude moraju sadržavati slijedeće podatke: ime i prezime/naziv, adresu/sjedište, broj pošte, OIB, broj telefona, broj žiro ili drugog računa, puno ime i prezime ovlaštene osobe sa potpisom i pečatom, naznakom visine cijene koja se nudi, te uz iste mora biti priložen izvadak iz nadležnog registra i dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 10 % od početne cijene i uplaćuju se na račun otvoren kod  Raiffeisenbank Austria d.d. IBAN: HR7424840081107642308, opis plaćanja: «jamčevina za kupnju nekretnina TEAM d.d. u stečaju». Zadnji pravovaljani dan uplate jamčevine je 18.lipnja 2019. godine.

Po dostavi zapisnika o otvaranju ponuda stečajni upravitelj će sklopiti kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuđačem u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika. Ponuditelj čija će ponuda biti najpovoljnija obavezan je platiti kupovninu u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, u suprotnom jamčevina se neće vraćati. Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne plati kupovninu u roku od 15 dana od sklapanja ugovora, sklopiti će se ugovor sa slijedećim ponuđačem pod istim uvjetima kao i prethodno sklopljeni ugovor.

Ponuditelji će o prihvaćanju ili neprihvaćanju ponuda biti obavješteni najkasnije do 28.lipnja 2019 godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti isključivo na mail [email protected]